Doel & Visie

Communicatie

Wij vinden het van grootste belang dat de kinderen het bij ons naar de zin hebben en zich durven ontwikkelen. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij de communicatie met ouders hoog in het vaandel staan. De breng- en haalmomenten zijn een belangrijk contactmoment waarbij we een open en eerlijk zullen communiceren. Door de korte lijntjes hopen we dat de drempel laag blijft en er een goede informatie overdracht is.

Alle ouders kunnen ook zelf in inloggen in hun persoonlijke ouder login.
In de ouder login werken met een digitaal schriftje waar leidsters zo nu en dan een bericht in zetten over wat het kind gedaan heeft die dag met foto’s erbij.

Deze foto’s kunnen door ouders gedownload worden. En ouders kunnen er een reactie op geven die leidsters dan weer kunnen zien. Ook kunnen ouders in de ouder login vakanties doorgeven of extra dagen of ruildagen aanvragen.

 

Kwaliteit & Veiligheid

Kinderopvang De Bonte Koe stelt hoge eisen aan kwaliteit.
In ons veiligheid- en gezondheidsbeleid worden de risico’s in en om de opvang, voor kinderen en medewerkers in kaart gebracht. Er wordt benoemd welke grote en kleine risico’s er zijn en welke eventuele maatregelen er genomen moeten worden. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en bijgesteld. Door de risicomonitor ieder jaar in te vullen worden alle kleine en grote risico’s nogmaals gecheckt. Onze opvang is nauw met de boerderij verbonden, daarom wordt ook hier extra aandacht aan besteed en wordt jaarlijks het zoönosen keurmerk bijgewerkt. Kinderopvang op de boerderij biedt veel voordelen. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer, zijn vaak socialer en leren hoe zij moeten omgaan met dieren. Helaas kunnen kinderen door dat contact met dieren soms ziek worden, maar bijvoorbeeld ook door omstandigheden op en rondom de opvanglocatie. Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn deze risico’s echter makkelijk te voorkomen. Wij worden daarom ook ieder jaar gekeurd door Keurmerk Zoönosen, om aan te tonen dat we maatregelen treffen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken. Voor meer informatie check: https://www.gddiergezondheid.nl/keurmerkzoonosen
(Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Zoönosen zijn vaak diersoort specifiek en kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. De meeste diersoorten kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden, zoals landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten, schapen, paarden), wilde dieren (hazen, wilde zwijnen, muizen, ratten, vleermuizen) of huisdieren (honden, katten). Zo’n ziekteverwekker kan bij een dier ziekteverschijnselen veroorzaken, maar dat hoeft niet.

Bekijk hier de brochure voor ouders informatie voor ouders van agrarische kinderopvang

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor eenieder in te zien, zie praktische informatie.

 

Pedagogisch Beleid 


De wet IKK schrijft voor dat een aantal zaken, met betrekking tot de omgang met kinderen, zijn vastgelegd in een pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid maakt onderdeel uit van het kwaliteitshandboek. De leidinggevende en de pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn bij kinderopvang De Bonte Koe handelen in de praktijk naar dit beleid. Ouders kunnen de laatste versie van dit pedagogisch beleidsplan in de hal van de opvang terug vinden.


Als pedagogische uitgangspunten hanteren we de uitgangspunten zoals ze zijn opgesteld door prof. J.M.A. Mw. Riksen-Walraven. Hierbinnen verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buitengebied. Met veel ruimte voor een natuurlijke speel, leer en leef omgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en in een stedelijke omgeving worden opgevangen.

Zij formuleert als volgt de vier pedagogische basisdoelen voor de kinderopvang:

 •   Het bieden van emotionele veiligheid
 •   De ontwikkeling van de persoonlijke competentie
 •   De ontwikkeling van de sociale competentie
 •   Het eigen maken van normen en waarden


Vanuit deze 4 kernwoorden wordt er bij De Bonte Koe gewerkt om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Het pedagogisch beleid van kinderopvang De Bonte Koe ligt ter inzage op de groep.

Alles om ons te bereiken

Kinderopvang De Bonte Koe

Honingloweg 30a
7581 PK, Losser

Tel: 053-5362026
Kantoor KOV: maandag-dinsdag-vrijdag
Kantoor BSO: maandag-dinsdag-vrijdag
KVK nummer: 54171539
LRK nummer: 176070941
LRK nummer BSO: 228327088
Email: info@kinderopvangdebontekoe.nl
Email: bso@kinderopvangdebontekoe.nl